تکنیک های پرزنت
فروشنده موفق لباس
چگونه با مشتری صحبت کنیم
فروشنده ی خوب